De V 250 van AnsaldoBreda van de baan

Advertentie

fyra nico langs de rails
Foto V 250 Langs de rails

Utrecht – 17 maart 2014 – De Nederlandse Spoorwegen (NS), AnsaldoBreda (AB) en haar moedermaatschappij Finmeccanica (“FNM”) hebben een oplossing bereikt voor hun geschil ten aanzien van de V250-treinen. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten die inhoudt dat alle V250-treinen terug gaan naar AnsaldoBreda en een terugbetaling van €125 miljoen aan NS.
De afronding is bereikt vanwege de voordelen die beide partijen zien in het voorkomen van lange juridische procedures, die anders de komende jaren veel energie en geld zouden vergen. De overeenkomst biedt AB de mogelijkheid om haar energie en financiële middelen te steken in hogesnelheids-treinprojecten met andere klanten, terwijl NS de zaak afsluit en zich weer volledig kan concentreren op haar zakelijke activiteiten.
Onderdeel van de nieuw gevonden oplossing is dat alle V250-treinen terug gaan naar AnsaldoBreda. Een praktische procedure voor de terugkeer wordt opgesteld, inclusief toestemming van de betrokken autoriteiten (voor zover nodig) voor het transport van de treinen.
Het akkoord geeft AnsaldoBreda de gelegenheid om treinen te verkopen aan andere klanten en deze aan te passen aan andere eisen en behoeften van dergelijke klanten. In geval van een succesvolle herverkoop, is er in de overeenkomst bepaald dat NS een extra betaling per verkochte trein ontvangt van AnsaldoBreda, met een maximum van €21miljoen.
Beide partijen zijn van mening dat de treinen op termijn te herstellen zijn voor terugkeer naar commerciële inzet. Het verschil van mening tussen de partijen betrof een verschillende inschatting over de voorwaarden waaronder dit herstel mogelijk zou zijn. Fundamenteel ging het niet over de robuustheid van het ontwerp van de trein, maar vooral over aanvaardbare deadlines voor reparatie en inzetbaarheid die niet voldeden aan de NS-behoeften en over de financiële consequenties.
Onderdeel van de overeenstemming is dat beide partijen afzien van financiële claims, inclusief die voor mogelijk geleden schade van beide zijden.
Door de ontvangst van een bedrag van €125 miljoen kan NS het totale verlies als gevolg van het V250-project aanzienlijk beperken. Het aanvankelijke waardeverlies zoals gerapporteerd over 2013, gebaseerd op de totale betalingen minus garantiestellingen, kan met €37 miljoen worden teruggebracht tot €88 miljoen. Toekomstig te ontvangen betalingen als een gevolg van de verkoop van treinen door AnsaldoBreda zullen het waardeverlies verder verminderen. (Dit laatste moeten wij nog zien te gebeuren. Red)